Hướng Dẫn Cài Đặt Google Tag Manager, Analytics, Search Console Vào Website

Chuẩn Bị

Plugin: Insert Headers and Footers

Insert Headers and Footers

Google tag assistant

Google Tag Assistant

Cài Đặt Google Tag Manager Vào Website

Để gắn code Google Tag Manager vào Website, bạn làm theo các bước dưới đây:

  • Tạo tài khoản mới để thêm vùng chứa: https://tagmanager.google.com/ 
  • Gắn code vào website
  • Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng?

Bước 1: Tạo tài khoản mới để thêm vùng chứa

Truy cập https://tagmanager.google.com/

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa 2

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa 3

Bước 2: Gắn code vào website

Gắn code vào website

Copy Code

Gắn code vào website 2

Gắn code vào website

Bước 3: Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng?

Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng

Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng

Cài Google Analytics Vào Website Thông Qua Google Tag Manager

Các bước cài Google Analytics Vào website thông qua Google Tag Manager

  • Tạo biến cài Google Analytics
  • Tạo thẻ tag mới
  • Kiểm tra mã code đã cài đúng bằng Google tag assistant

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Tạo biến cài Google Analytics 1

Tạo biến cài Google Analytics 2

Tạo biến cài Google Analytics 3

Tạo biến cài Google Analytics 4

Tạo biến cài Google Analytics 5

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Tạo thẻ tag mới 6

Tạo thẻ tag mới 7

Tạo thẻ tag mới 8

Tạo thẻ tag mới 9

Tạo thẻ tag mới 10

Tạo thẻ tag mới 11

Bước 3: Kiểm tra mã code đã cài đúng bằng Google tag assistant

Cài Google Search Console Vào Website Thông Qua Google Tag Manager

Cài Google Search Console Vào Website Thông Qua Google Tag Manager

Xác thực Google Search Console Thông Qua Google Tag Manager

Lưu ý:

Có quyền Xuất bản đối với vùng chứa Google Tag Manager trên trang.

Đặt phần <noscript> của mã Google Tag Manager ngay sau thẻ mở <body> trên website.

Tài Liệu Hữu Ích

Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn

Tran Xuan Hung

SEO Freelancer \ Yêu thích nghiên cứu SEO, marketing analytics, the data-driven way of digital marketing.

>