Hướng Dẫn Track File Download Với Google Tag Manager

Nếu bạn có một số tài liệu trên website của bạn, có thể bạn sẽ cần theo dõi liệu có bao nhiêu lượt nhấp vào xem những tài liệu đó. Sử dụng google tag manager giúp bạn thiết lập track file download trở nên tiện hơn.

Hướng Dẫn Track File Download Với Google Tag Manager

Những cài đặt trong google tag manager giúp bạn track file download trên một webpage cụ thể hoặc trên toàn bộ website. Các sự kiện như tải xuống bao nhiêu lượt nhấp xem tài liệu, nhấp xem trên webpage nào sẽ được gửi đến google analytics để bạn xem báo cáo.

Trong bài viết này, mình chia sẻ cách track file download / theo dõi lượt nhấp xem file sử dụng google tag manager. Tình huống ở đây là mình sẽ theo dõi xem có bao nhiều người nhấp vào link tải “Ebook Google Tag Manager” đã chia sẻ trên google drive.

Trình tự thực hiện thiết lập theo dõi bao gồm 4 bước:.

Bước 1 tạo mới trigger: “click | just links – download ebook tag manager – trigger”.

Bước 2. Tạo mới tag: “ga – event – download | ebook tagmanger – all page – tag”.

Bước 3. Kiểm tra với preview và publish.

Bước 4. Xem báo cáo trong google analytics.

Các bước track file download sử dụng google tag manager

Bước 1. tạo mới trigger: click | just links – download ebook tag manager -trigger

Tại giao diện google tag manager, bạn thực hiện theo các bước:.

Tham khảo  Hướng Dẫn Track Internal Link Với Google Tag Manager

Google tag manager > trigger > new > trigger configuration > save.

Configuration:.

+ Đặt tên trigger là: click | just links – download ebook tag manager -trigger.

+ Trigger type: click – just links ( chọn loại trigger).

+ Trigger fires on: some link clicks.

+ Condition are true:.

Click url – equals – url drive ( nhấp đường dẫn – bằng – url drive tải xuống).

Bước 1. tạo mới trigger: click | just links – download ebook tag manager -trigger

Hình 1 Cấu hình trigger download.

Bước 2. tạo mới tag: ga – event – download | ebook tagmanger – all page – tag

Từ giao diện google tag manager, thực hiện thứ tự theo các bước:.

Googel tag manager > tag > new tag > tag configution > save.

Tag configuration: cấu hình thẻ.

+ Đặt tên tag: ga – event – download | ebook tagmanger – all page – tag ( đặt tên tương tự để dễ dàng nhận biết tag khi danh sách tag của bạn nhiều lên sau này).

+ Tag type: google analytics: universal analytics ( chọn loại thẻ là GA3, chính là Universal Analytics).

+ Track type: event ( loại theo dõi là sự kiện).

+ Category: download ebook tagmanger ( đặt tên danh mục).

+ Action: {{Click Text}} ( đặt tên hành động, bạn nhấp vào dấu “+” chọn “click text” để theo dõi văn bản mà người dùng nhấp).

+ Label: {{Page Path}} ( tương tự trên, bạn chọn “page path” để theo dõi người dùng nhấp nút tải ở webpage nào).

+ Value: ____(để trống).

+ Google analytics setting: ( chọn biến đã cài đặt trước đó, hoặc tick vào cho phép ghi đè (enable overriding setting in this tag) rồi điền ID Tracking của google analytics vào).

Tham khảo  Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

+ Firing trigger: click | just links – download ebook tag manager -trigger ( chọn kết nối trigger mà bạn tạo ở bước 1 ).

Bước 2. tạo mới tag: ga – event – download | ebook tagmanger – all page – tag

Hình 2 Tạo mới và cấu hình tag mới, kết nối trigger.

Bước 3. preview and publish

Bước 3. preview and publish

Hình 3 Kiểm tra với preview của google tag manager.

Tại webpage chứa link tải ebook tag manager, bạn nhấp vào link tải.

Bước 3. preview and publish

Hình 4 Thử nghiệm nhấp vào link tải ebook google tag manager ” tải sách google tag manager”.

Chuyển sang tab Tag Assistant [Connected], bạn sẽ thấy google tag manager ghi sự kiện.

Bước 3. preview and publish

Hình 5 Google tag manager ghi lại sự kiện download “ebook google tag manager”.

Bây giờ bạn quay lại giao diện google tag manager và publish tag.

Tại giao hiện google tag manager, tiến hành submit và publish tag.

Bước 3. preview and publish

Hình 6 Submit tag.

Bước 3. preview and publish

Hình 7 Publish tag.

Bước 4. xem báo cáo trong google tag manager

Bước 4. xem báo cáo trong google tag manager

Hình 8 Xem báo cáo trong Google Analytics.

Chúc các thiết lập track file download thành công!

» Cùng chuyên mục.

  • Cài Đặt Theo Dõi Lượt Gọi Điện Thoại Với Google Tag Manager.
  • Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Click Button Với Google Tag Manager.
  • Hướng Dẫn Track External Link Clicks Với Google Tag Manager.
  • Chuyên mục Google Tag Manager.

    Đánh giá bài viết
    Contact Me on Zalo