TOP 21 SEO Bookmarklets Dành Cho Người Làm SEO

Bookmarklets cũng giống như những Bookmark ( dấu trang) thông thường mà bạn lưu trong browser (trình duyệt) của mình.

TOP SEO Bookmarklets Dành Cho Người Làm SEO
TOP SEO Bookmarklets Dành Cho Người Làm SEO

Nhưng ở đây, thay vì đánh dấu hay lưu một URL nào đó, bạn sẽ đánh dấu các đoạn mã ngắn JavaScrip.

Nó hoạt động như các nút ( buttons) trong thanh dấu trang (booksmark bar).

Như vậy SEO Bookmarklets là chạy trực tiếp các đoạn mã JavaScrip được lưu ở Bookmark để thực hiện một hành động phục vụ cho SEO.

Mục đích là tiết kiệm thời gian thực hiện các hoạt động SEO mang tính lặp đi lặp lại, từ đó mang lại hiệu suất làm việc.

Cách Lưu SEO Bookmarklets

(1) Tạo một folder mới trên Bookmark Bar: Trên Bookmark Bar > chuột phải > add folder ( ở đây mình đặt là Scrip SEO).

Tạo một folder mới trên Bookmark Bar
Tạo một folder mới trên Bookmark Bar

Tạo một folder mới trên Bookmark Bar

(2) Tìm tên SEO Bookmarklets mà bạn muốn lưu ở bên dưới.

(3) Tại folder Srip SEO: Chuột phải > chọn add page > copy và page vào ô Name và URL.

Cách Lưu SEO Bookmarklets
Cách Lưu SEO Bookmarklets
  • Name là tên SEO Bookmarklets.
  • URL là đoạn code scrip.

(4) Hoàn thành, bạn có thể chạy thử nó.

Tham khảo  Cách quản lý dự án SEO hiệu quả cho kết quả tốt
Chạy seobookmarklets – Trích xuất top 10 url kết quả tìm kiếm
Chạy seobookmarklets – Trích xuất top 10 url kết quả tìm kiếm

SEO Bookmarklets Hữu Ích Cho Người Làm SEO

Top 10 Url

Liệt top 10 URL trên công cụ tìm kiếm. Bạn có thể điều chỉnh ở phần cài đặt để trích xuất được 20, 30, 100 URL nếu muốn.

[Code].

Javascript:var a = document.GetElementsByTagName(‘a’), arr = “;for(var i=0; i<a.Length; i++) if (a[i].Ping && !A[i].Href.Includes(‘google’))arr +=(‘<p>’ + a[i].Href + ‘</p>’);var newWindow = window.Open();newWindow.Document.Write(arr);newWindow.Document.Close();.

[/Code].

Check Copy

Kiểm tra nội dung trên một bài viết bất kỳ có bị copy bởi các website khác hay không. Bạn copy một câu văn trong bài viết > nhấn SEO Bookmarklets Check Copy > Chạy Scrip.

[Code].

Javascript:(function() { var targetUrl = ‘https://www.Google.Com.Vn/search?Q=’; new Promise(setQuery => { var input = window.Prompt(‘Enter your query:’); if (input) setQuery(input); }).Then(query => window.Open(targetUrl + ‘”‘ + query + ‘”‘)); })();[/code].

Domain Index Status

Kiểm tra tình trạng Index của tên miền hay toàn bộ webite.

[Code].

Javascript:(function(){ window.Open(‘http://www.Google.Com/search?Q=site%3A’+location.Host)})();.

[/Code].

Page Index Status

Kiểm tra tình trạng index của một URL bất kỳ.

[Code].

Javascript:(function(){ window.Open(‘http://www.Google.Com.Vn/search?Q=site%3A’+encodeURIComponent(location.Href))})();.

[/Code].

Past Week Index Status

Kiểm tra tình trạng index của tên miền hay website trong một tuần trước đó.

[Code].

Javascript:(function()%7B%20window.Open(%27http://www.Google.Com.Vn/search%3Fq%3Dsite:%27%2BencodeURIComponent(location.Host)%2B%27%26tbs%3Dqdr:d7%27)%7D)()%3B.

[/Code].

Bookmark Submit

Submit Index trên Lar Index (Lar.Vn).

[Code].

Javascript:(function(){var url=window.Location.Href,submit_url=”https://index.Lar.Vn/api/v1/23139aefe91e27947f032f4dd49caf98/quick-submit/take?Urls=”+url;if (confirm(“B%E1%BA%A1n %C4%91ang mu%E1%BB%91n submit: “+url+” ?”)) { Fetch(submit_url,{mode: “no-cors”}); alert(“%C4%90%C3%A3 g%E1%BB%ADi. Xem c%C3%A1c url %C4%91%C3%A3 submit t%E1%BA%A1i: https://index.Lar.Vn/app/quick-submit/history. Bookmark Submit ch%E1%BB%89 c%C3%B3 hi%E1%BB%87u l%E1%BB%B1c khi b%E1%BA%A1n c%C3%B2n Value.”) };})().

[/Code].

Canonical URL Check

Kiểm tra URL nào là URL gốc.

[Code].

Javascript:%20(function%20()%20{%20var%20url%20=%20document.Location;%20var%20links%20=%20document.GetElementsByTagName(‘link’);%20var%20found%20=%20’Not Found’;%20for%20(var%20i%20=%200,%20l;%20l%20=%20links[i];%20i++)%20{%20if%20(l.GetAttribute(‘rel’)%20==%20’canonical’)%20{%20found%20=%20’Canonical Found\n\nCanonical Reference:\n’+l.GetAttribute(‘href’)+’\n\nCurrent URL:\n’+document.Location;if(l.GetAttribute(‘href’)==document.Location){found=found+’\n\nCanonical tag matches current URL.’}Else{found=found+’\n\nThe Canonical reference and current URL are different. Canonical fallback in place.’}%20break;%20}%20}%20alert(found);%20})();.

[/Code].

Access Robots.txt

Truy cập đến đường dẫn file Robots.Txt.

Tham khảo  Hướng dẫn Python cho SEO: Đầy đủ thông tin (9 chương)
[Code].

Javascript:void(location.Href=’http://’ + location.Host +’/robots.Txt’).

[/Code].

Access Sitemap

Truy cập đến sitemap của website.

[Code].

javascript:void(location.href%3D%27http://%27%20%2B%20location.host%20%2B%20%27/sitemap.xml%27)

[/Code].

Rich Results Test

Kiểm tra đã có schema hay bị lỗi gì không.

[Code].

Javascript:void(window.Open(%27https://search.Google.Com/test/rich-results?Url=%27+window.Location.Href,%27_blank%27));.

[/Code].

PageSpeed Insights Test

Xem báo báo hiệu suất của một URL bất kỳ với PageSpeed Insights.

[Code].

Javascript:(function(){%20window.Open(‘http://developers.Google.Com/speed/pagespeed/insights/?Url=’+encodeURIComponent(location.Href))})();.

[/Code].

GTMetrix Test

Xem báo cáo hiệu của của một URL bất kỳ với GTMetrix.

[Code].

Javascript:(function(d)%7Bvar%20f%3Dd.CreateElement(%27form%27)%3Bf.Action%3D%27http://gtmetrix.Com/analyze.Html%3Fbm%27%3Bf.Method%3D%27post%27%3Bvar%20i%3Dd.CreateElement(%27input%27)%3Bi.Type%3D%27hidden%27%3Bi.Name%3D%27url%27%3Bi.Value%3Ddocument.Location.Href%3Bf.AppendChild(i)%3Bd.Body.AppendChild(f)%3Bf.Submit()%3B%7D)(document)%3B.

[/Code].

Mobile-Friendly Test

Kiểm tra URL có thận thiện với thiết bị di động.

[Code].

Javascript:void(window.Open(%27https://search.Google.Com/test/mobile-friendly?Url=%27+window.Location.Href,%27_blank%27));.

[/Code].

SEO

Kiểm tra theo một số checklist SEO Onpage.

[Code].

Javascript:function run(){var d=document,da=new Date(),b=d.Body,p=(‘https:’ == document.Location.Protocol ? ‘Https://’ : ‘http://’),ex=d.GetElementById(‘twkmSEOScript’);try{if(!B)throw(0);if(!Ex){z=d.CreateElement(‘scr’+’ipt’);z.SetAttribute(‘src’,p+’twkm.Ca/min/f=gadgets/resources/seo-bookmarklet/seo-stable.Js?Ts=’+da.GetTime());z.SetAttribute(‘id’,’twkmSEOScript’);z.SetAttribute(‘class’,’03’);b.AppendChild(z);}else{twkm_closeThisBox();}}catch(e){alert(‘Please wait until the page has loaded.’);}}Run();void(0).

[/Code].

View META Data

Hiển thị các thẻ meta của một URL bất kỳ.

[Code].

Javascript:(function(){var url = document.Location; var meta = document.GetElementsByTagName(‘meta’); var found =’Not Found’; var title = document.Title;var output =”;output =’\n\n##### Page Title #####\n\n’+title+’\n\n\n####META DATA####\n\n’;if(meta.Length>0){ }for (i=0; i<meta .Length; i++) {if(meta[i].GetAttribute(‘name’)!=Null){output +=’\”+meta[i].GetAttribute(‘name’)+’\”+’\n’+meta[i].GetAttribute(‘content’)+’\n\n’;}else if(meta[i].GetAttribute(‘property’)!=Null){output +=’\”+meta[i].GetAttribute(‘property’)+’\”+’\n’+meta[i].GetAttribute(‘content’)+’\n\n’;}}alert(output)})();.

[/Code].

Highlight Headings

Làm nổi bật các thẻ heading trong bài viết.

[Code].

Javascript:void((function(){var%20a,b,c,d,e,f;f=new%20Array(‘pink’,’orange’,’yellow’,’aquamarine’,’lightskyblue’,’plum’);for(a=1;a<=6;a++){b=document.GetElementsByTagName(‘h’+a);for(c=0;c<b.Length;c++){d=b[c];e=d.Style;e.BackgroundColor=f[a-1];e.Border=’solid’;e.Padding=’2px’;e.Color=’black’;d.InnerHTML=’H’+a+’%20-%20’+d.InnerHTML;}}})()).

[/Code].

Outbound Links

Liệt kê các link trỏ đến bên ngoài.

[Code].

Javascript:(function(){var url = document.Location; var links = document.Links;var output =”;var isExternal = function(url) {var domain = function(url) {return url.Replace(‘http://’,”).Replace(‘https://’,”).Split(‘/’)[0];};return domain(location.Href) !== Domain(url);};output =’\n\n##### External Links #####\n\n’;for (i=0; i<links.Length; i++) {var link = new String(links[i]);if(links[i].Hostname != Window.Location.Hostname){var pat = /^https?:\/\//I;if(pat.Test(links[i])){output += links[i].Href+’\n’}}} alert(output);})();.

[/Code].

Wayback Machine

Kiểm tra lịch sử website với Wayback.

[Code].

Javascript:(function(){%20window.Open(‘http://web.Archive.Org/web/*/’+location.Host)})();.

[/Code].

Highlight Keywords

Làm nổi bật Keywords.

[Code].

Javascript:(function(){var count=0, text, dv;text=prompt(“Search phrase:”, “”);if(text==null || text.Length==0)return;dv=document.DefaultView;function searchWithinNode(node, te, len){var pos, skip, spannode, middlebit, endbit, middleclone;skip=0;if( node.NodeType==3 ){pos=node.Data.ToUpperCase().IndexOf(te);if(pos>=0){spannode=document.CreateElement(“SPAN”);spannode.Style.BackgroundColor=”yellow”;middlebit=node.SplitText(pos);endbit=middlebit.SplitText(len);middleclone=middlebit.CloneNode(true);spannode.AppendChild(middleclone);middlebit.ParentNode.ReplaceChild(spannode,middlebit);++count;skip=1;}}else if( node.NodeType==1&& node.ChildNodes && node.TagName.ToUpperCase()!=”SCRIPT” && node.TagName.ToUpperCase!=”STYLE”){for (var child=0; child < node.ChildNodes.Length; ++child){child=child+searchWithinNode(node.ChildNodes[child], te, len);}}return skip;}window.Status=”Searching for'”+text+”‘…”;SearchWithinNode(document.Body, text.ToUpperCase(), text.Length);window.Status=”Found “+count+” occurrence”+(count==1?””:”S”)+” of'”+text+”‘.”;})();.

Tham khảo  Hướng dẫn SEO và Webflow: Tất cả những gì bạn cần biết
[/Code].

View Cached Page

Xem cache của google.

[Code].

Javascript:(function()%7B%20window.Open(%27http://webcache.Googleusercontent.Com/search%3Fq%3Dcache:%27%2BencodeURIComponent(location.Href))%7D)()%3B.

[/Code].

Word Count

Đếm số ký tự và từ khi bôi đen một đoạn bất kỳ.

[Code].

Javascript:(function(){function f(d){var t;if(d.GetSelection)t=d.GetSelection();else if(d.Selection)t=d.Selection.CreateRange();if(t.Text!=Undefined)t=t.Text;if(!T||t==”){var a=d.GetElementsByTagName(‘textarea’);for(var i=0;i<a.Length;++i){if(a[i].SelectionStart!=Undefined&&a[i].SelectionStart!=A[i].SelectionEnd){t=a[i].Value.Substring(a[i].SelectionStart,a[i].SelectionEnd);break;}}} return t;};function g(d){var t;try{t=f(d);}catch(e){};if(!T||t==”){var fs=d.GetElementsByTagName(‘frame’);for(var i=0;i<fs.Length;++i){t=g(fs[i].ContentDocument);if(t&&t.ToString()!=”)Break;} if(!T||t.ToString()==”){fs=d.GetElementsByTagName(‘iframe’);for(var i=0;i<fs.Length;++i){t=g(fs[i].ContentDocument);if(t&&t.ToString()!=”)Break;}}}return t;};var t=g(document);if(!T||t==”)alert(‘please select some text’);else alert(‘Chars:’+t.ToString().Length+’\nWords:’+t.ToString().Match(/(\S+)/g).Length);})().

[/Code].

Nguồn Tài Liệu

  • SEO Bookmarklets.
  • 29+ SEO Bookmarklets That Will Save You HUGE Amounts of Time.
  • Advanced Google Chrome Bookmarklets for SEOs: A Detailed Guide.

Biên tập bởi Trần Hùng.