Google Hiện Có 6 Cách Đo Lường Core Web Vitals

Google đang giúp người làm SEO và chủ sở hữu website trong việc đo lường Core Web Vitals thông qua một số công cụ khác nhau.

6 Cách Đo Lường Core Web Vitals
6 Cách Đo Lường Core Web Vitals

6 Cách Đo Lường Core Web Vitals

Google đang nhanh chóng mở rộng số lượng các cách để những chủ sở hữu website có thể đo lường được Core Web Vitals, hiện tại có tổng cộng 6 cách.

Core Web Vitals đã được giới thiệu chỉ vài tuần trước, và tại thời điểm đó chúng chỉ được đo lường khi sử dụng báo cáo Chorme UX.

Google thông báo rằng Core Web Vitals sẽ được đưa vào thuật thoán xếp hạng của Google, công ty đang bổ sung khả năng đo lường cho nhiều công cụ hiện có.

Core Web Vitals hiện có thể được đo bằng cách sử dụng:

  1. Search Console
  2. PageSpeed Insights
  3. Lighthouse
  4. Chrome DevTools
  5. Chrome UX Report
  6. Web Vitals Extension

Dưới đây chi tiết hơn về sử dụng từng công cụ để đo lường Core Web Vitals.

Search Console

Search Console
Search Console

Có một báo cáo Core Web Vitals mới trong Search Console giúp các chủ sở hữu website đánh giá các page trên toàn bộ website.

Báo cáo xác định nhóm page cần chú ý, dựa vào dữ liệu thực được lấy từ báo cáo Chrome UX.

Với báo cáo này, những URL sẽ bị bỏ qua nếu chúng không có lượng dữ liệu báo cáo tối thiểu.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights đã nâng cấp để sử dụng Lighthouse 6.0, điều này giúp nó có khả năng đo lường Core Web Vitals trong cả phòng thí nghiệm và hiện trường của báo cáo.

Core Web Vitals được chú thích với dải băng màu xanh da trời như hiển thị dưới đây.

PageSpeed Insights

Lighthouse

Lighthouse gần đây được nâng cấp lên phiên bản 6.0, bao gồm kiểm toán bổ sung (audit), các  chỉ số mới ( metric), và điểm hiệu suất mới được tạo ( score performance).

Lighthouse
Lighthouse

Lighthouse 2

Hai trong những chỉ số mới được bổ sung là Largest Contentful Paint ( LCP) và Cumulative Layout Shift ( CLS).

Những chỉ số này là triển khai trong phòng thí nghiệm của Core Web Vitals và cung cấp thông tin chuẩn đoán để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng ( user experience).

Chỉ số mới thứ ba Total Blocking Time (TBT) được cho là tương quan tốt với First Input Delay (FID), nó là chỉ số khác của Core Web Vitals.

Tất cả các sản phẩm của Lighthouse được nâng cấp để phản ánh phiên bản mới nhất.

Chrome UX Report

Còn được gọi là CrUX, bản báo cáo này là tập dữ liệu công khai của dữ liệu trải nghiệm người dùng thực trên hàng triệu website.

Báo cáo Chome UX đo lường các phiên bản hiện trường của tất cả Core Web Vitals, nghĩa là báo cáo này báo cáo dựa trên dữ liệu thế giới thực chứ không phải là dữ liệu phòng thí nghiệm.

Google gần đây đã nâng cấp báo cáo với một trang đích (langding page) Core Web Vitals mới.

Chrome UX Report
Chrome UX Report

Bản báo cáo có thể truy cập tại đây.

Chrome DevTools

Chrome DevTools đã được cập nhật giúp các chủ sở hữu website tìm và khắc phục sự cố không ổn định trực quan trên một trang (page) có thể góp phần vào Cumulative Layout Shift (CLS – điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục).

Chọn một Mức Thay Đổi Bố Cục (Shift Layout) để xem chi tiết của nó trong tab Summary. Để mường tượng xem sự thay đổi tự xảy ra, di chuột qua các trường Moved from và Moved to.

Chrome DevTool cũng đo lường Total Blocking Time (TBT – Tổng thời gian chặn), nó hữu ích khi cải thiện First Input Delay ( FID – Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên).

TBT hiện tại được hiển thị trên phần chân trang ( footer) của bảng Performance Chrome DevTools khi bạn đo lường hiệu suất trang ( page performance).

Chrome DevTools 1
Chrome DevTools

Chrome DevTools 2

Tối ưu hóa hiệu suất ( Performancer ) giúp cải thiện TBT trong phòng thí nghiệm nên cũng cải thiện FID.

Web Vitals Extension

Một tiện ích mở rộng mới, hiện tại sẵn có để cài đặt từ cửa hàng Chrome, đo lường ba chỉ số Core Web Vitals trong thời gian thực.

Web Vitals Extension
Web Vitals Extension

Bạn có thể tải và cài đặt tiện ích ở đây.

Tài Liệu Hữu Ích

( Nguồn bài: Google Now Has 6 Ways to Measure Core Web Vitals tại Search Engine Journal

Dịch và biên tập bởi Trần Hùng)

Scroll to Top